• MO-1/BK

  MO-1/BK

  Pakowane: 48
  Rozmiar: 40 × 40 × 30 mm
  Zastosowanie: pierścionek
 • MO-1/WH

  MO-1/WH

  Pakowane: 48
  Rozmiar: 40 × 40 × 30 mm
  Zastosowanie: pierścionek
 • MO-2/BK

  MO-2/BK

  Pakowane: 48
  Rozmiar: 45 × 45 × 20 mm
  Zastosowanie: kolczyki
 • MO-2/WH

  MO-2/WH

  Pakowane: 48
  Rozmiar: 45 × 45 × 20 mm
  Zastosowanie: kolczyki
 • MO-5/BK

  MO-5/BK

  Pakowane: 48
  Rozmiar: 50 × 80 × 22 mm
  Zastosowanie: średni komplet
 • MO-5/WH

  MO-5/WH

  Pakowane: 48
  Rozmiar: 50 × 80 × 22 mm
  Zastosowanie: średni komplet
 • MO-6/BK

  MO-6/BK

  Pakowane: 12
  Rozmiar: 205 × 40 × 22 mm
  Zastosowanie: bransoletka/zegarek
 • MO-6/WH

  MO-6/WH

  Pakowane: 12
  Rozmiar: 205 × 40 × 22 mm
  Zastosowanie: bransoletka/zegarek
 • MO-7/BK

  MO-7/BK

  Pakowane: 24
  Rozmiar: 80 × 80 × 30 mm
  Zastosowanie: średni komplet
 • MO-7/WH

  MO-7/WH

  Pakowane: 24
  Rozmiar: 80 × 80 × 30 mm
  Zastosowanie: średni komplet
 • MO-9/BK

  MO-9/BK

  Pakowane: 12
  Rozmiar: 140 × 140 × 30 mm
  Zastosowanie: duży komplet
 • MO-9/WH

  MO-9/WH

  Pakowane: 12
  Rozmiar: 140 × 140 × 30 mm
  Zastosowanie: duży komplet